Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEKTROCAFE B.V. h.o.d.n. ETEPRO

 1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1              Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ELEKTROCAFE B.V. en op alle overeenkomsten tussen ELEKTROCAFE B.V. en Koper.

1.2              Onder ELEKTROCAFE B.V. wordt in deze algemene voorwaarden (en elders op de site) verstaan de B.V. Besloten Vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te Alblasserdam, Nederland, na haar oprichting feitelijk gevestigd en kantoorhoudende te Alblasserdam, Van Coulsterweg 2A.

1.3              Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker (van de internetsite) en/of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een (of meerdere) product(en), waaronder elektrotechnische materialen, (via de internetsite) koopt bij ELEKTROCAFE B.V..

1.4              ELEKTROCAFE B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zijn dan ook van toepassing op de reeds gesloten overeenkomsten, tenzij zulks in een concrete situatie in strijd met de redelijkheid en billijkheid zou zijn.

1.5              Door het gebruik van de internetsite van ELEKTROCAFE B.V. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.6              Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen - indien nadrukkelijk aangegeven - tevens Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen bepalingen in de Aanvullende Voorwaarden en bepalingen in deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, de betreffende bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven die uit de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.7              Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.8              Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ELEKTROCAFE B.V. is ingestemd.

1.9              Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ELEKTROCAFE B.V. en Koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde, bepalingen in acht worden genomen.

1.10     ELEKTROCAFE B.V. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1              Alle aanbiedingen van ELEKTROCAFE B.V. zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Koper tot het doen van een aanbod. ELEKTROCAFE B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. Er is voor ELEKTROCAFE B.V. nimmer een verplichting om met een potentiële Koper een overeenkomst te sluiten.

2.2              Aanbiedingen en overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van producten (zolang de voorraad strekt). Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt of is besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

2.3              Alle aanbiedingen van ELEKTROCAFE B.V. zijn steeds vrijblijvend. Transacties binden ELEKTROCAFE B.V. slechts, indien deze schriftelijk door ELEKTROCAFE B.V. zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip, waarop door ELEKTROCAFE B.V. met haar uitvoering een begin is gemaakt; dit is met name ook van toepassing met het oog op de door vertegenwoordigers of andere personen in dienst van ELEKTROCAFE B.V. gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede op de door hen gemaakte afspraken.

2.4              ELEKTROCAFE B.V. is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien zij goede grond heeft te vrezen dat Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen, bijvoorbeeld vanwege ervaringen in het verleden.

2.5              Koper en ELEKTROCAFE B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ELEKTROCAFE B.V. gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.6              Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ELEKTROCAFE B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding, tenzij de afwijking dusdanig is dat het product niet (meer) beantwoordt aan hetgeen de Koper daarvan redelijkerwijs had mogen verwachten in welk geval het gestelde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden geldt.

 1. Prijzen

3.1              De door ELEKTROCAFE B.V. opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, is ELEKTROCAFE B.V. bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze aan te passen.   Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen van ELEKTROCAFE B.V. per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd. De door ELEKTROCAFE B.V. verleende handelskortingen gelden slechts voor orders tot een brutowaarde (exclusief omzetbelasting), hoger dan een telkens nader door ELEKTROCAFE B.V. vast te stellen grens.

3.2              Indien het bestelde product op verzoek van de Koper buiten Nederland moet worden geleverd, dan is de Koper aansprakelijk voor betaling van de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3              Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.

3.4              De Koper is de prijs verschuldigd die ELEKTROCAFE B.V. in haar bevestiging aan de Koper heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, dat wil zeggen fouten waarvan de Koper in alle redelijkheid had kunnen vermoeden dat er een vergissing in het spel was, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ELEKTROCAFE B.V. worden gecorrigeerd.

3.5              Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van het product zelf. De verzendkosten bedragen € 10,00 voor orders met een nettowaarde (excl. BTW) kleiner dan € 250,00. Orders met een nettowaarde (excl. BTW) boven € 250,00 worden franco aan huis geleverd binnen Nederland. De hoogte van de door de Koper te betalen verzendkosten kan op aanvraag worden medegedeeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

3.6              ELEKTROCAFE B.V. behoudt zich het recht voor de bedongen prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehoudenheid van ELEKTROCAFE B.V. tot het betalen van schadevergoeding. Deze bevoegdheid komt de Koper niet toe indien is afgesproken dat de levering langer dan drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst zal plaatsvinden.

 1. Betaling

4.1              De betaling van de factuurbedragen dient uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum in bezit van ELEKTROCAFE B.V. te zijn, dan wel zoveel eerder als overeengekomen. Betaling heeft plaatsgevonden zodra ELEKTROCAFE B.V. over het geld kan beschikken.
Betalingen op andere wijze, in het bijzonder terhandstelling aan werknemers van ELEKTROCAFE B.V., zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door ELEKTROCAFE B.V..
Tenzij uitdrukkelijk door ELEKTROCAFE B.V. met de Koper schriftelijk anders is overeengekomen, zal een betaling van de Koper strekken en door ELEKTROCAFE B.V. worden geboekt in mindering op, resp. ter voldoening van de oudste vervallen factu(u)r(en), met dien verstande dat ELEKTROCAFE B.V. steeds de bevoegdheid bezit betalingen in mindering te brengen op resp. als voldoening te beschouwen van (een) openstaande factu(u)r(en) ter keuze door ELEKTROCAFE B.V..

4.2              Bij bestellingen via de internetsite kan op een aantal manieren worden betaald. Dit staat aangegeven op de internetsite. ELEKTROCAFE B.V. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.3              In het geval een betalingstermijn is afgesproken, dan geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4              In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een creditcard dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. ELEKTROCAFE B.V. is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

4.5              ELEKTROCAFE B.V. heeft het recht om bij gebruik van bepaalde betalingsvormen nadere voorwaarden te stellen ten aanzien van een minimum besteding en een maximum besteding. Deze nadere voorwaarden staan in dat geval op de internetsite.

4.6              Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die ELEKTROCAFE B.V. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.7              In geval van niet-tijdige betaling is ELEKTROCAFE B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. De rentevergoeding bedraagt 1 ,5% per maand over het totale volgens de factuur te betalen bedrag. Het vergoedingspercentage kan ter beoordeling van ELEKTROCAFE B.V. worden verhoogd of verlaagd. ELEKTROCAFE B.V. is te allen tijde bevoegd de uitlevering van goederen, dan wel het verrichten van diensten, behorende tot de betrokken of andere tansacties op te schorten.
Wanneer ELEKTROCAFE B.V. het bij niet tijdige betaling nodig oordeelt haar vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ELEKTROCAFE B.V. schriftelijk aan de Koper kennis gegeven; in de regel zal ELEKTROCAFE B.V. hem daarbij een door ELEKTROCAFE B.V. te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de Koper alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval te hare beoordeling onverwijlde incasso-maatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien ELEKTROCAFE B.V. tot het nemen van incasso-maatregelen besluit, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de Koper; te hare keuze kan ELEKTROCAFE B.V. hem belasten voor al de werkelijke kosten, waarvoor zij zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan vijftien procent, berekend over het aan ELEKTROCAFE B.V. verschuldigde bedrag (hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag daaronder begrepen, en kredietkostenvergoeding).
ELEKTROCAFE B.V. behoudt zich voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid naar haar keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht.

 1. Levering en leveringstijd

5.1              Voor leveringen van ELEKTROCAFE B.V. binnen Nederland met een nettowaarde (excl. BTW) lager dan € 250,00 worden € 10,00 verzendkosten doorberekend (zie ook art. 3.5). Orders met een nettowaarde (excl. BTW) boven € 250,00 worden franco aan huis geleverd.

5.2              Het risico der door ELEKTROCAFE B.V. te leveren goederen gaat over op de Koper bij de feitelijke aflevering der goederen op het door ELEKTROCAFE B.V. aangegeven afleveringsadres. De prijzen van ELEKTROCAFE B.V. zijn op deze faciliteit gebaseerd. Om intern administratieve redenen wordt in het kader van offertes, facturen etc. een apart bedrag in dit verband vermeld, welk bedrag evenwel onderdeel van de prijs uitmaakt.

5.3              De door ELEKTROCAFE B.V. opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ELEKTROCAFE B.V. is gegarandeerd.
Afgezien van gevallen waarin ELEKTROCAFE B.V. terzake een garantie heeft verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden.

5.4              Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ELEKTROCAFE B.V. kan worden gevergd – daaronder mede begrepen het geval, dat ELEKTROCAFE B.V. door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld – zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden.
Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de Koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch ook op schadevergoeding.

5.5              Indien aflevering niet heeft plaatsgehad binnen zes maanden nadat de transactie tot stand was gekomen, heeft ELEKTROCAFE B.V. zelf en heeft de Koper evenwel het recht deze te annuleren. Dat recht bestaat ook, indien de transactie inmiddels ten dele was uitgevoerd.
ELEKTROCAFE B.V. is bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren. Zo ELEKTROCAFE B.V. in gedeelten levert, is zij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. Onverminderd het hier onder 5 voorafgaande, geldt voor transacties op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet, dan is de Koper zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling door ELEKTROCAFE B.V. nodig is, in verzuim, hetwelk ELEKTROCAFE B.V. de bevoegdheid verschaft, hierna onder artikel 6 omschreven.

5.6              Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.

5.7       Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 1. Ruilen en herroepingsrecht

6.1              Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat de Koper aanstonds na aflevering door ELEKTROCAFE B.V. gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd.

6.2              In geval van reclamaties worden door ELEKTROCAFE B.V. geleverde goederen uitsluitend retour-gehaald, resp. retour-genomen nadat vooraf overleg met één van haar verkoopmedewerkers heeft plaatsgehad; het voorgaande is ook van toepassing indien ELEKTROCAFE B.V. zich ermede accoord verklaart dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake is.

6.3              Indien het betreft reclamaties wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de Koper schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, bij ELEKTROCAFE B.V. moeten worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van aflevering; een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert. Indien goederen door de Koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen is ELEKTROCAFE B.V. tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

6.4              Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. Op goederen, van onze magazijnen afgehaald, worden alleen direct bij de afgifte gedane reclamaties in behandeling genomen. Onverpakte goederen, indien bij aflevering beschadigd, dienen door de Koper te worden geweigerd.
Indien goederen, welke onder fabrieksgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor ELEKTROCAFE B.V. ontstaan, aan de Koper in rekening worden gebracht.
Indien sprake is van aan ELEKTROCAFE B.V. ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze goederen aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de Koper geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de Koper in rekening worden gebracht.

6.5              In gevallen uitsluitend te onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen door ELEKTROCAFE B.V. geleverde goederen door ELEKTROCAFE B.V. worden retour-genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan dertig dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot haar voorraad-assortiment; derhalve worden speciaal voor onze Koper bestelde goederen in geen geval retour-genomen. Indien zich een geval als hierbedoeld voordoet, zal ELEKTROCAFE B.V. de Koper belasten voor zgn. ’crediteringskosten’, die bestaan in 3% per zending met een minimum van € 5,50.

6.6              Het hier onder artikel 6 bepaalde doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.1              ELEKTROCAFE B.V. behoudt zich de eigendom van de zaken voor totdat de Koper het door hem verschuldigde heeft voldaan terzake van vorderingen uit deze of een soortgelijke overeenkomst voor geleverde of te leveren zaken en/of verrichte of te verrichten diensten, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door Koper van deze of een soortgelijke overeenkomst, waaronder begrepen rente en kosten. Ondanks haar eigendomsvoorbehoud worden de door ELEKTROCAFE B.V. geleverde zaken door Koper voor eigen rekening en risico gehouden.

7.2              De Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde, eventueel de bestanddelen en nieuwe gevormde zaken op eerste verzoek aan ELEKTROCAFE B.V. feitelijk ter beschikking te stellen. Koper verleent ELEKTROCAFE B.V. reeds nu onherroepelijk machtiging de terreinen van Koper te betreden, teneinde de afgeleverde zaken terug te nemen, onverminderd haar rechten op volledige schadevergoeding.
Zolang de Koper al hetgeen door hem aan ELEKTROCAFE B.V. verschuldigd is niet volledig heeft voldaan is het hem verboden op de door ELEKTROCAFE B.V. geleverde zaken een pandrecht te vestigen of ze anderszins te bezwaren ten behoeve van een derde.

7.3              Indien de Koper de door ELEKTROCAFE B.V. aan hem onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken aan een derde aflevert, is de Koper verplicht de eigendom van de zaken voor te behouden. ELEKTROCAFE B.V. draagt de eigendom van de zaken over onder het voorbehoud van een pandrecht ten behoeve van haar terzake van andere vorderingen van ELEKTROCAFE B.V. op de koper dan in het eerste lid van dit artikel bedoeld.
De Koper is verplicht op ELEKTROCAFE B.V. eerste verzoek zijn medewerking aan de daartoe noodzakelijk handelingen te verlenen.

 1. Materiaalfouten; fabrieksgaranties

8.1              Door ELEKTROCAFE B.V. worden nimmer verdergaande verplichtingen aanvaard, resp. garanties verleend dan de verplichting tot het (naar keuze te onzer beoordeling) vervangen dan wel crediteren dan wel repareren van het geleverde en/of geassembleerde en/of geïmporteerde product, waaraan de materiaalfouten kleven; met name kan ELEKTROCAFE B.V. nimmer voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken. ELEKTROCAFE B.V. kan evenmin voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken, indien goederen zijn geleverd onder enige fabrieksgarantie; de afhandeling van een beroep op de garantie is in dit geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant.

8.2              ELEKTROCAFE B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3              Indien ELEKTROCAFE B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. ELEKTROCAFE B.V. is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

8.4              De Koper is gehouden ELEKTROCAFE B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ELEKTROCAFE B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

8.5              Het is mogelijk dat ELEKTROCAFE B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. ELEKTROCAFE B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8.6              Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van ELEKTROCAFE B.V. ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 1. Overmacht

9.1              In geval van overmacht is ELEKTROCAFE B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting tot nakoming opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2              Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ELEKTROCAFE B.V. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 1. Intellectuele eigendom

10.1          De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten en blijven berusten bij ELEKTROCAFE B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Met de overeenkomst komt derhalve geen overdacht van intellectuele eigendomsrechten tot stand.

10.2          Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten behorende bij het gekochte product, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ELEKTROCAFE B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 1. Verplichtingen Koper

11.1          Ingeval van onverhoopte niet-nakoming van de verplichtingen van de Koper, waaronder mede begrepen, dat hij afname weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, is ELEKTROCAFE B.V. bevoegd om (zonder een aanmaning of ingebrekestelling) de transactie, (zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist) ontbonden te verklaren.

11.2          Tevens is ELEKTROCAFE B.V. onverminderd bevoegd om haar aanspraken op schade-vergoeding, ook met alle andere lopende transacties met de betrokken Koper, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren. Elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ELEKTROCAFE B.V. verschuldigde tengevolge.

 1. Keurmerken en beperkende (installatie-)voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land

12.1     Producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ELEKTROCAFE B.V. geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voert ELEKTROCAFE B.V. ook producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien. De door ELEKTROCAFE B.V. aangeboden producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de Koper.

 1. Digitale downloads

13.1          Indien de Koper via ELEKTROCAFE B.V. digitale bestanden, waaronder manuals en digitale gebruiksaanwijzingen download zijn tevens de Algemene Voorwaarden van toepassing.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1          Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2          De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3          Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van ELEKTROCAFE B.V. of de Koper. Een en ander tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 1. Diversen

15.1          ELEKTROCAFE B.V. is gevestigd te (2952 CB) Alblasserdam, Van Coulsterweg 2A en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 58692827. Het BTW-identificatienummer is NL 8531.42.014.B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan ELEKTROCAFE B.V., (2952 CB) Alblasserdam, Van Coulsterweg 2A. Dit is ook het bezoekadres in geval van klachten.

15.2          ELEKTROCAFE B.V. (078-6811510) is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.

15.3          ELEKTROCAFE B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails en faxen gedurende de bereikbaarheidstijden van de ELEKTROCAFE B.V. te beantwoorden.

 1. Nederlandse tekst prevaleert

16.1          De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.